EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
031 625 717
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 620
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 12.00 do 13.30

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsaka sreda od 11.15 do 12.00

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Matura

Osnovne informacije in pravilniki

K maturi lahko pristopijo dijaki, ki uspešno zaključijo gimnazijo ali maturitetni tečaj oziroma v letu opravljanja mature dopolnijo starost 21 let ali več.

Vsa obvestila so objavljena tudi na oglasni deski v prvem nadstropju (ob učilnici 113), ki je namenjena maturitetnemu oglaševanju.

Na naši šoli bomo organizirali predmaturitetne preizkuse iz vseh predmetov, predvidoma v mesecu marcu.

Celovita informacija o maturi je objavljena na spletni strani Državnega izpitnega centra (RIC), kjer najdete tudi pomembnejše splošne informacije.

Vsebino splošne mature določa Zakon o maturi, ki je bil sprejet leta 2003 in spremenjen leta 2006.

Podrobnejše informacije so navedene v Pravilniku o splošni maturi, ki je bil sprejet leta 2008.

Prijava k maturi

Zadnji rok za prijavo na spomladanski izpitni rok je 60 dni in na jesenski izpitni rok 30 dni pred začetkom izpitnega roka. Prijavo k maturi kandidati oddajo tajniku ŠMK. Pravilno izpolnjeni prijavnici morajo priložiti fotokopijo rojstnega lista (izpisek iz matične knjige), fotokopijo dokazil o dosedanjem izobraževanju ter potrdili o plačilu stroškov mature.
Prijava je zavezujoča, prijavljenih predmetov kandidati ne morejo spreminjati.
Zadnji rok za odjavo od mature in predložitev dokazil je 4 dni pred pričetkom mature. Kandidat, ki se je pravočasno odjavil od mature, lahko vloži zahtevek za vračilo plačila mature.

Opravljanje dodatnega maturitetnega izpita (peti predmet)

Na naši šoli se lahko k opravljanju dodatnega maturitetnega izpita (t. i. peti predmet) prijavijo dijaki Srednje strojne in kemijske šole ter Srednje lesarske šole.
Po dogovoru z nekaterimi srednjimi strokovnimi in tehničnimi šolami omogočamo opravljanje posameznih maturitetnih izpitov tudi dijakom teh šol. Ostali dijaki srednjih strokovnih in tehničnih šol se k opravljanju dodatnega maturitetnega predmeta prijavijo na Državnem izpitnem centru (naslov: Ob železnici 16, Ljubljana).

Plačilo mature

Maturo morajo plačati vsi kandidati, ki nimajo statusa dijaka v rednem izobraževanju. Stroške mature plačajo RIC in šoli, na kateri opravljajo izpite.